Pravidlá ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) sú spracované podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a obsahujú informácie a pravidlá týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou SENTIA services s. r. o., IČO: 44180250, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 60717/B („Prevádzkovateľ “) v rámci realizácie Programu preodmenu.sk.

Článok I

Definícia pojmov

 1. Osobné údaje: podľa zák. č. 18/2018 Z. z. sú to údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátora, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 2. Prevádzkovateľ : spoločnosť SENTIA services s. r. o., so sídlom Jarabinková 2/C,  Bratislava, IČO: 44180250, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 60717/B,
 3. Zákazník Programu preodmenu.sk  – každá fyzická osoba, ktorá sa pripojí na portál www.preodmenu.sk  (ďalej aj len ako „Zákazník“)
 4. Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, t.j. každá fyzická osoba, ktorá udelila súhlas s poskytnutím a spracovávaním svojich osobných údajov Prevádzkovateľovi.

Článok II

Účel spracovania osobných údajov

 1. Tieto Pravidlá sa aplikujú na spracúvanie  osobných údajov Zákazníkov ako Dotknutých osôb Prevádzkovateľom.
 2. Prevádzkovateľ spracováva  osobné údaje Dotknutých osôb na nasledujúce účely:

2.1 Starostlivosť o zákazníka – v prípade, ak Zákazník  Prevádzkovateľovi doručí e-mailom, poštou alebo prostredníctvom kontaktného formuláru žiadosť, podnet, sťažnosť alebo iný dopyt (ďalej ako „dopyt“), za účelom vybavenia tohto dopytu Prevádzkovateľ bude spracovávať údaje minimálne v rozsahu kontaktných údajov: meno, priezvisko a e-mailová adresa. V závislosti od druhu dopytu, môže Prevádzkovateľ požadovať aj poskytnutie ďalších osobných údajov nevyhnutne potrebných pre vybavenie dopytu. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pre tento účel je oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

2.2 Zaistenie bezpečnosti siete a informačného systému: Prevádzkovateľ za týmto účelom môže spracúvať údaje: IP adresu  zariadenia Zákazníka, údaj o operačnom systéme, o dátume, čase a dĺžke  návštevy Zákazníka na webovej stránky a to s cieľom dosiahnutia bezpečnosti siete a informačného systému, ich odolnosti voči poruchám alebo nezákonným činom, ktoré narušujú alebo ohrozujú bezpečnosť uchovávaných alebo prenesených osobných údajov, za účelom riešenia technických zlyhaní a ich predchádzania. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pre tento účel je oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

2.3 Predchádzanie a odhaľovanie podvodov – Prevádzkovateľ môže spracovávať  osobné údaje Zákazníka za účelom predchádzania alebo odhaľovania podvodov. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pre tento účel je oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

Článok III

Prístup k osobným údajom

 1. Prevádzkovateľ nesprístupní bez súhlasu Zákazníka ako Dotknutej osoby žiadne  osobné údaje iným subjektom, s výnimkou prípadov uvedených v týchto Pravidlách ako aj v prípade, ak Prevádzkovateľovi toto oprávnenie alebo povinnosť vyplynie zo zákona.
 2. Prevádzkovateľ môže poskytnúť  osobné údaje Dotknutej osoby tretej osobe (advokát, súdy SR a pod.), ak to bude nevyhnuté pre ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.
 3. Zmluvným partnerom www.preodmenu.sk prevádzkovateľ neposkytne žiadne osobné údaje Zákazníka ako Dotknutej osoby.

Článok IV

Práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 1. Zákazník ako Dotknutá osoba v súvislosti so spracovaním  jej osobných údajov má nasledujúce práva:

1.1 Právo byť informovaný o spracovaní jeho osobných údajov v rozsahu: identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje, informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o jeho právach ako dotknutej osoby,  o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

1.2 Právo na prístup k osobným údajom – zákazník ako dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov, o kategórii spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, o práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť zákazníkovi ako dotknutej osobe jeho osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré zákazník ako dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť zákazníkovi ako dotknutej osobe osobné údaje spôsobom podľa jeho požiadavky.

1.3 Právo na opravu osobných údajov – zákazník ako dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa zákazníka ako dotknutej osoby týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má zákazník ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

1.4 Právo na výmaz osobných údajov – zákazník ako dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať  jeho osobné údaje, ak zákazník ako dotknutá osoba požiada o výmaz osobných údajov v prípade, ak: – osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;

 – zákazník ako dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;

– zákazník ako dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov v prípade, ak    spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa   alebo tretej strany a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov  alebo ak zákazník ako dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom sa týka priameho marketingu, – osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

– je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

 sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

1.5 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – zákazník ako dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov v prípade, ak:  – zákazník ako dotknutá osoba namietne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

– spracúvanie osobných údajov je nezákonné a zákazník ako dotknutá osoba namietne vymazanie osobných údajov a požiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

– prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich vy na uplatnenie právneho nároku, alebo

– zákazník ako dotknutá osoba namietnete spracúvanie osobných údajov v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom zákazníka alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

1.6 Právo na prenosnosť osobných údajov – zákazník ako dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré zákazník poskytol prevádzkovateľovi ako dotknutá osoba, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a zákazník ako dotknutá osoba má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a

ak sa osobné údaje spracúvajú na základe  súhlasu zákazníka alebo je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je zákazník ako dotknutá osoba  zmluvnou stranou, a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

1.7 Právo namietať spracúvanie osobných údajov – zákazník ako dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov v prípade, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad  právami alebo záujmami zákazníka ako dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Ďalej má zákazník ako dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak zákazník ako dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

1.8 Právo nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú (napr. automatizovane vyhotovená faktúra). Zákazník ako dotknutá osoba má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný tejto žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodnutie preskúma jeho oprávnená osoba. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia je prevádzkovateľ povinný zákazníka ako dotknutú osobu informovať v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia  žiadosti.

1.9 Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu zákazníka ako dotknutej osoby.

1.10 Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Článok V

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje Zákazníka ako Dotknutej osoby po dobu 12 mesiacov. [MV1] [zz2] 

Článok VI

Osobné údaje osôb mladších ako 12 rokov

 1. Webová stránka www.preodmenu.sk nie je určená pre osoby mladšie ako 12 rokov, prevádzkovateľ preto nebude úmyselne spracovávať osobné údaje osôb mladších ako 12 rokov.
 2. V prípade, ak zákazník nedosiahol vek 12 rokov, Prevádzkovateľ upozorňuje, aby takýto zákazník neposielal žiadne osobné údaje, nevypĺňal kontaktný formulár na webovej stránke.
 3. V prípade, ak zákazník dosiahol vek 12 rokov, ale nedosiahol ešte vek 16 rokov, Prevádzkovateľ nebude spracovávať žiadne jeho osobné údaje na základe jeho súhlasu, iba ak takýto súhlas poskytol alebo schválil zákonný zástupca zákazníka.

Článok VII

Automatické spracovanie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ môže v prípade návštevy webovej stránky automaticky získať  osobné údaje, napr. IP adresa zariadenia, nastavenie jazyka, dátum, čas, dĺžku návštevy na webovej stránke, údaje o operačnom systéme, údaje o  internetovom prehliadači, údaje o  správaní na webovej stránke. Cookies sú tiež spracovávané automaticky.

Článok VIII

Zabezpečenie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť  osobných údajov zákazníkov ako dotknutých osôb, ktoré  mu zákazník poskytol. Prevádzkovateľ prijal za účelom ochrany uvedených osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia, ktorými zabezpečuje ochranu  osobných údajov pred neoprávneným prístupom k nim, ich zneužitím alebo neoprávneným spracovávaním.

Článok IX

Kontrola osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ si dáva veľmi záležať na ochrane  osobných údajov zákazníkov ako dotknutých osôb.
 2. V prípade, ak sa zákazník ako dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom nie je vykonávané v súlade s príslušnými právnymi predpismi, má zákazník ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Článok X

Používanie súborov „cookies“

 1. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní návštevníkom webovej stránky. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách (ako sú napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusí návštevník stránky opätovne uvádzať.
 2. Dočasné súbory cookies sú uložené v zariadení do zavretia internetového prehliadača.
 3. Trvalé súbory cookies sú uložené v zariadení, umožňujú rozpoznať návštevníka stránky pri ďalšej návšteve, sú uložené do skončenia ich platnosti alebo vymazania.
 4. Prevádzkovateľ používa nasledujúce cookies:
  1. Základné cookies umožňujúce zapamätanie prihlasovacích údajov a bezpečné prihlásenie, zapamätanie stavu prebiehajúcej úlohy alebo postupu transakcii.
  1. Funkčné cookies umožňujú optimalizovať funkčnosť internetovej stránky, konzistentné zobrazenie webovej stránky, personalizovať obsah, t.j. zapamätať si preferencie a nastavenia napr. jazyk, veľkosť písma, krajina pôvodu a iné nastavenia.
  1. Reklamné cookies umožňujú poskytovať ponuky alebo reklamy založené na záujmoch, umožňujú tretím stranám, aby poskytovali reklamy založené na záujmoch aj na iných stránkach ako tohto poskytovateľa, umožňujú zdieľať stránky so sociálnymi sieťami.
 5. V súvislosti s používaním cookies má zákazník možnosť v počítači alebo inom zariadení cookies prehliadať a odstrániť ich jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo alebo pomocou prehliadača, tiež môže zákazník úplne zakázať ukladanie cookies na jeho počítači alebo zvoliť si režim privátneho prehliadania. Odstránenie cookies z počítača nemá žiaden podstatný vplyv na prehliadanie internetovej stránky, avšak po odstránení cookies sa môžu odstrániť aj niektoré údaje, ktoré uľahčujú prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov.

Článok XI

Kontakt ohľadom ochrany osobných údajov

 1. Žiadosti o informácie, o prístup k osobným údajom, o zmenu alebo opravu osobných údajov, o výmaz alebo prenos osobných údajov, o obmedzenie ich spracovania, námietky proti spracovaniu osobných údajov alebo akékoľvek iné žiadosti, sťažnosti a otázky ohľadom osobných údajov, je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: info@preodmenu.sk alebo prostredníctvom kontaktného formuláru na www.preodmenu.sk alebo poštou na adresu Prevádzkovateľa.

Tieto pravidlá sú platné a účinné počnúc dňom 11.11.2021. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môže Prevádzkovateľ priebežne meniť.