Podmienky používania

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.preodmenu.sk je spoločnosť SENTIA services s. r. o., IČO: : 44180250, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 44180250. (ďalej aj „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ vydáva tieto podmienky používania pre prístup a využívanie webovej stránky  www.preodmenu.sk (ďalej aj „podmienky používania).

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto podmienky používania bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti osôb využívajúcich portál www.preodmenu.sk ako aj ďalšie súvisiace vzťahy.
 2. Prevádzkovateľ prevádzkuje a spravuje portál zliav s doménovým menom www.preodmenu.sk.
 3. Prevádzkovateľ zverejňuje na portáli www.preodmenu.sk zoznam osôb – zmluvných partnerov poskytujúcich tovar a/alebo služby, ktorí ponúkajú výhody a zľavy pre osoby, ktoré sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 a vedia sa preukázať potvrdením o očkovaní proti COVID-19 s QR kódom v akejkoľvek podobe.
 4. 4.      Zmluvným partnerom sa môže stať každá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá predáva tovar a/alebo poskytuje rôzny typ služieb na území Košického kraja a ktorá zašle žiadosť o pridanie do zoznamu partnerov na e-mailovú adresu: info@preodmenu.sk a ktorá následne vypíše registračný formulár. . [MV1] [zz2] [MV3] [zz4] [MV5] [zz6] Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vo výnimočných a ojedinelých prípadoch posúdiť zaradenie zmluvného partnera na  portál www.preodmenu.sk.
 5. Zmluvným partnerom poskytujúcim tovar a/alebo  služby je osoba odlišná od prevádzkovateľa, pričom zmluvný partner je vždy presne identifikovaný uvedením jeho identifikačných údajov – obchodného mena, sídla/miesta podnikania, telefónneho čísla, prípadne ďalšími potrebnými údajmi.
 6. Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov založených zmluvami uzatváranými medzi zákazníkmi a zmluvnými partnermi.
 7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie zmlúv zmluvnými stranami, ani nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú na základe alebo v súvislosti so zmluvou medzi zákazníkom a zmluvným partnerom.

Článok II

Definícia pojmov

 1. Prevádzkovateľ  – spoločnosť SENTIA services s. r. o., so sídlom Jarabinková 2/C , Bratislava IČO: 44180250, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 60717/B
 2. Zákazník  – fyzická osoba, ktorá využije zľavu prípadne inú výhodu na nákup tovaru a/alebo poskytnutie služieb  od zmluvného partnera, a to na základe preukázania sa potvrdením o očkovaní proti COVID-19 s QR kódom
 3. Zmluvný partner  – právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá predáva tovar a/alebo poskytuje rôzny typ služieb na území Košického kraja, ktorá je v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, poskytujúca zákazníkovi  po preukázaní sa potvrdením o očkovaní proti COVID-19 s QR kódom zľavu prípadne inú výhodu na nákup tovaru a/alebo poskytnutie služieb
 4. Zľava  – zníženie platnej ceny, a to  určenou % sadzbou z kúpnej ceny služieb a/alebo tovaru, ktorá je poskytnutá zákazníkovi  zmluvným partnerom  po preukázaní sa potvrdením o očkovaní proti COVID-19 s QR kódom
 5. Preukaz – potvrdenie o očkovaní proti COVID-19 s QR kódom, a to  preukaz s číselným kódom a unikátnym číslom, ktorý umožňuje zákazníkovi  čerpať zľavy vo výške od 1% do 90% z kúpnej ceny tovarov a/alebo služieb poskytovaných zmluvnými partnermi  (ďalej aj  „preukaz“). Preukaz je možné predložiť  u zmluvných partnerov , ktorí sú uvedení v zozname  partnerov zverejnenom na stránke www.preodmenu.sk.
 6. Zoznam partnerov – zoznam zmluvných partnerov, ktorý je zverejnený na portáli www.preodmenu.sk do ktorého sú zapísaní zmluvní partneri, ktorí zaslali žiadosť o pridanie do zoznamu partnerov so všetkými náležitosťami a vyplnili registračný formulár.

Článok III

Práva a povinnosti

 1. Zľavu si môže zákazník uplatniť pri nákupe tovaru a/alebo služieb u zmluvných partnerov www.preodmenu.sk. Pre uplatnenie a získanie zľavy u zmluvného partnera www.preodmenu.sk je nutné, aby zákazník predložil personálu zmluvného partnera obsluhujúcemu registračnú pokladňu pred úhradou realizovaného nákupu zákazníkom preukaz. Zákazník, ktorý sa pri platení u zmluvného partnera www.preodmenu.sk nepreukáže preukazom, nemôže získať zľavu, a to ani po dodatočnom predložení účtenky a preukazu a nemá právo ani na vrátenie časti kúpnej ceny vo výške prislúchajúcej zľavy viažucej sa k preukázaniu sa preukazom.
 2. Zákazník je oprávnený využívať všetky zľavnené produkty a/alebo  služby u zmluvných partnerov www.preodmenu.sk, a to v rozsahu a kvalite uvedenej na portáli www.preodmenu.sk.
 3. Zákazník je povinný akceptovať prevádzkový čas a prevádzkový poriadok zmluvného partnera www.preodmenu.sk.
 4. Zákazník je povinný strpieť overenie jeho preukazu personálom zmluvného partnera pred poskytnutím zľavy partnerom.
 5. Zmluvný partner www.preodmenu.sk je oprávnený pri predložení preukazu jeho zákazníkom overiť preukaz podľa jeho čísla, či je preukaz registrovaný v systéme. V prípade, ak preukaz nie je registrovaný resp. ho nie je možné overiť, zákazník nemá právo na poskytnutie zľavy u zmluvného partnera www.preodmenu.sk.
 6. Každé použitie preukazu je u zmluvného partnera registrované elektronickým čítacím zariadením, ručným zápisom priamo do elektronickej databázy alebo do predtlačeného „off-line formulára“.
 7. Zákazník sa pri využití produktov a/alebo služieb zmluvného partnera  stáva zákazníkom zmluvného partnera www.preodmenu.sk. Všetky nároky zákazníka, ktoré súvisia s poskytnutím služieb a/alebo kúpou tovaru daného zmluvného partnera  predovšetkým uplatnenie nároku zo zodpovednosti za vady tovaru a/alebo vady služieb, nároku na náhradu škody spôsobenej zmluvným partnerom  a iné zákonné nároky, uplatňuje zákazník voči danému zmluvnému partnerovi. Prevádzkovateľ neručí za eventuálne škody spôsobené zákazníkovi pri využívaní služieb a/alebo kúpe tovaru daného zmluvného partnera.
 8. Prevádzkovateľ nie je povinný uskutočňovať  kontroly u zmluvných partnerov, ktoré súvisia s bezpečnosťou a kvalitou ponúkaných služieb a/alebo tovaru.
 9. Právny vzťah medzi zmluvným partnerom www.preodmenu.sk a zákazníkom  upravujú obchodné podmienky daného zmluvného partnera.

Článok IV

Zmeny rozsahu služieb a cien

 1. U zmluvných partnerov www.preodmenu.sk môže dôjsť k obmedzeniu ponuky tovaru a/alebo služieb a ich využitia.
 2. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktorých následkom je obmedzenie  ponúkaných tovarov a/alebo služieb, má právo prevádzkovateľ so zmluvným partnerom www.preodmenu.sk  predčasne ukončiť spoluprácu a vymazať zmluvného partnera www.preodmenu.sk zo zoznamu partnerov.
 3. Zákazník nemá v prípade obmedzenia alebo celkového výpadku tovarov a/alebo služieb  právo na žiadnu náhradu.
 4. Obmedzenie alebo celkový výpadok tovarov a/alebo služieb v rámci programu www.preodmenu.sk oznámi prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu na internetovej stránke www.preodmenu.sk.
 5. Zmena cien tovaru a/alebo služieb u zmluvných partnerov je vyhradená.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ceny tovaru a/alebo služieb prípadne za cenovú politiku zmluvných partnerov www.preodmenu.sk.
 7. Zmluvní partneri www.preodmenu.sk si vyhradzujú zmenu výšky poskytovaných zliav.

Článok V

Zodpovednosť

 1. Informácie o cenách tovarov a/alebo služieb resp. informácie o výške zliav zmluvných partnerov uvedených na portáli www.preodmenu.sk sú informáciami, ktoré poskytuje zmluvný partner a prevádzkovateľ tak nenesie zodpovednosť za ich správnosť.
 2. Zľavu získava zákazník priamo od zmluvného partnera a prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za riadne a včas dodaný tovar a/alebo poskytnuté služby zmluvným partnerom.
 3. Zákazník je povinný svoje práva, reklamácie a sťažnosti týkajúce sa tovarov a/alebo služieb uplatňovať priamo u zmluvného partnera.
 4. Zmluvný partner je plne zodpovedný za dodanie tovaru a/alebo poskytnutie služieb zákazníkovi, za ich kvalitu a rozsah plnenia, za pravdivosť a úplnosť ponuky zverejnenej na portáli www.preodmenu.sk a za plnenie všetkých práv zákazníka a povinností vo vzťahu k zákazníkovi v súvislosti s tovarom a/alebo službami vyplývajúcich z platných právnych predpisov. Prevádzkovateľ za uvedené v predchádzajúcej vete nezodpovedá. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe alebo v súvislosti so zmluvami medzi zmluvným partnerom a zákazníkom.
 5. Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvného vzťahu založeného zmluvou uzavretou medzi zmluvným partnerom na jednej strane a zákazníkom na strane druhej. Prevádzkovateľ nezodpovedá za plnenie zmluvy.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady tovarov a/alebo služieb dodávaných /poskytovaných zmluvnými partnermi; za tieto vady zodpovedajú jednotliví zmluvní partneri a ich zodpovednosť sa riadi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok VI

Ochrana osobných údajov

 1. Pravidlá ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke  www.preodmenu.sk  v záložke  Ochrana osobných údajov.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 1. Prístup na portál www.preodmenu.sk a používanie portálu www.preodmenu.sk je bezplatné. Zákazník však sám znáša svoje vlastné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu a používania portálu www.preodmenu.sk (t.j. náklady na internetové pripojenie a iné), ktoré si hradí zákazník sám, a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi takýchto služieb pre zákazníka.
 2. Prevádzkovateľ nezaručuje nerušený prístup na portál www.preodmenu.sk, ani bezchybnosť a bezpečnosť portálu www.preodmenu.sk.  Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú zákazníkom pri realizácií prístupu a užívaní portálu www.preodmenu.sk vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na portáli www.preodmenu.sk, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou portálu www.preodmenu.sk, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku strát dát, zisku, neoprávneného prístupu k prenosom a dátam zákazníkov, či škody vzniknuté v súvislosti s využitím informácií zverejnených na portáli www.preodmenu.sk .
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup zákazníka na portál www.preodmenu.sk. Zákazník nesie zodpovednosť za škody vzniknuté neoprávneným zásahom zákazníka do portálu www.preodmenu.sk alebo do systému, ktorý realizuje prenos z portálu www.preodmenu.sk.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za úplnosť, presnosť, pravdivosť informácií poskytovaných zmluvnými partnermi.
 5. Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s portálom www.preodmenu.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup a užitie portálu www.preodmenu.sk realizované.
 6. Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení podmienok používania neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje,
 7. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky používania. Zmena podmienok používania je platná a účinná dňom nasledujúcom po dni zverejnenia zmeny na internetovej stránke www.preodmenu.sk.

Tieto Podmienky používania sú platné a účinné od 11.11.2021